Mērķis

 • Pilnveidot vadītāja un līdera prasmes, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, uzlabotu rezultātus (loma uzņēmumā, mērķi, rīcība, komunikācija, atbildība)
 • Uzlabot komandas veidošanas un attīstīšanas prasmes. Izprast komunikācijas nozīmi darbā ar padotajiem. Uzlabot individuālo pārrunu un problēmsituāciju risināšanu
 • Uzlabot laika un darbu plānošanu (vadītāja un komandas darbu laika plāns). Izprast darbu prioritātes. Izprast un apgūt deleģēšanas pamatprincipus
 • Apgūt mērķu izvirzīšanas un darbības plāna izveides metodes (komandas un individuālie mērķi)
 • Apgūt procesu pilnveides un efektivitātes uzlabošanas metodes (LEAN un TOC)
 • Apgūt procesu vadības LEAN metodes un ieviest tās dzīvē. Apgūt dažādus LEAN rīkus
 • Pilnveidot savas struktūrvienības darba procesu, izmantojot LEAN rīkus un pārējās mācībās apgūtās prasmes
 • Izprast un apgūt pārmaiņu vadību (jaunumu un pārmaiņu ieviešana)
 • Apgūt metodes darbinieku motivēšanai (nemateriālā motivācija)
 • Uzlabot 5minūšu un sapulču vadību
 • Uzlabot un nostiprināt uzstāšanās prasmes
 • Iegūt motivāciju, pārliecību pār savām spējām, nostiprināt iegūtās zināšanas patstāvīgā darbā
 • Atskaitīties sev un savai vadībai par uzlabojumu veikšanu (prezentāciju diena)

Metodika

Sagatavošanās

 • Viesošanās un novērošana uzņēmumā, lai izprastu procesus
 • Tikšanās ar mācību dalībnieku/-iem – grūtību un vajadzību apzināšana:

Grūtības, veicot vadītāja pienākumus

Vēlmes – kam vajadzētu pievērst īpašu uzmanību

Situāciju izveide treniņu vajadzībām

Mācības

 • Praktisks seminārs – treniņš ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu, diskusijas un pieredzes apmaiņa, piemēri un ieteicamie risinājumi
 • Praktiski vingrinājumi, individuālie un grupu darbi, mājas darbu prezentācijas (vērojot dalībnieku paveikto, tiek vērtēts ne tikai viņa sniegums, bet arī prasme prezentēt)
 • Progresīvās vadības pieejas LEAN metožu praktisks pielietojums uzņēmumā /struktūrvienībā
 • Lomu spēles, situāciju modelēšana un analizēšana, ieteikumi, atgriezeniskā saite (līderības vadības metožu praktiskā pielietošana, individuālas pārrunas, sapulču vadīšana, pārmaiņu ieviešana)
 • Asertivitātes (pārliecinātas uzvedības) treniņš
 • Dalībnieku rīcībā paliek mācību materiāli
 • Pēc katras mācību dienas – mājas darbs: konkrēti mērķi, kas jāpaveic noteiktā laika posmā

Pēc mācībām

 • Atgriezeniskā saite
 • Prezentāciju diena: paveikto darbu prezentācija – kādi uzlabojumi tika veikti mācību laikā (prezentācija: uz datiem balstīti uzlabojumi, foto, video). Mērķi, ko plāno sasniegt viena gada laikā (t.sk. izmērāms un terminēts rīcības plāns nosprausto mērķu sasniegšanai)

Mērķauditorija – līdz 10 dalībniekiem grupā

Norises laiks – 1., 15., 29. aprīlis un 12. maijs. Prezentāciju diena – 19. maijs

1. modulis (1 diena)

Vadītājs vai Līderis. Vadītāja funkcijas, prasmes, atbildība

 • Uzņēmuma attīstība un efektivitāte. Iemesli, kas palīdz uzņēmumiem sasniegt rezultātu (Mērķi, struktūra, procesi)
 • Vadītāja funkcijas (Deminga cikls – PDCA). Būtiskākās prasmes

Mērķi, motivācija, atbildība

Vidējā līmeņa un tiešā vadītāja loma mērķu un rezultātu sasniegšanā

 • Vadītājs vai Līderis. Būtiskākās prasmes un īpašības, kas veido Līderi

Emocionālā inteliģence (EQ) – savu un citu cilvēku emociju vadība

Prezentēšanas prasmju nozīme līderībā

 • Vadības stili un to izvēles priekšnosacījumi. Vadītāja vara

Individuālais darbs – Vadītāja/Līdera īpašības, kompetences un to attīstība

Lomu spēles – video – treniņš (Līderības vadības metožu praktiskā pielietošana. Uzņēmuma vērtību un mērķu prezentēšana. Prezentēšanas prasmju attīstīšana)

Komandas veidošana un attīstīšana

 • Kas ir komanda?
 • Komandas veidošana un attīstīšana

Mērķi, vērtības, katra darbinieka loma, atbildība, kopīgi pasākumi

 • Savas komandas (struktūrvienības, uzņēmuma) darba analīze. Komandas analīze, mērķu izvirzīšana un darbības plāna izveide uzlabojumu veikšanai

SWOT analīze. Darba procesu analīze

Grupu darbs – savas komandas, struktūrvienības analīze (SWOT)

Mērķu uzstādīšana un īstenošana atbilstoši prioritātēm (SMART princips)

Mērķu plānošana, izejot no struktūrvienības un uzņēmuma mērķiem

Grupu darbs – mērķu izvirzīšana komandas un struktūrvienības vājo pušu uzlabošanai un rezultātu veicināšanai. Komunikācijas plāns

 • Komunikācija komandā. Problēmjautājumu risināšana

Jautājumi par attieksmes, disciplīnas un procesu ievērošanu

Problēmjautājumu tipi. Problēmu signāli, pirmcēloņi. Risinājumu iespējas un stratēģijas

Problēmjautājumu risināšana komandā

 • Atgriezeniskās saites sniegšanas metodika padotajiem (arī kritikas)

Lomu spēles – video treniņš: Individuālas pārrunas – dažādu problēmjautājumu risināšana ar padotajiem no vadītāju ikdienas, dažādu vadības stilu pielietošana, lai sasniegtu uzņēmuma izvirzītās prasības un uzlabotu rezultātu

Mājas darbs

Pilnveidot 1 – 2 Līdera īpašības. Piedomāt pie vadības stilu izvēles individuālo pārrunu vai sapulču vadības laikā

Komandas analīze, mērķu izvirzīšana uzlabojumiem

Atrisināt kādu problēmjautājumu savā uzņēmumā/struktūrvienībā/komandā

Uzņēmuma vērtības un mērķi

2. modulis (1 diena)

Video treniņš – Mājas darbu analizēšana – Kādas līdera īpašības esmu pilnveidojis? Ideju prezentēšana komandas darba uzlabošanai. Uzņēmuma vērtību un mērķu prezentēšana (katram dalībniekam 3 minūtes)

Laika, darbu un enerģijas plānošana

 • Efektīva individuālā darba organizēšana. Darba laika sadalījums. Kas atņem laiku?
 • Plānošana un laika ekonomija

Prioritārie darbi

Vadītāja darbi un padoto darbi

Kā noteikt darbus, ko var deleģēt?

Atbildība! Par darba procesiem, komandas sniegumu, rezultātu sasniegšanu

 • Savas un padoto enerģijas plānošana

Individuāls darbs – veicamo darbu sadalīšana prioritātēs, noteikt, kādus darbus ir iespējams deleģēt

Funkciju un darbu deleģēšana

 • Deleģēšana atkarībā no darbinieka motivācijas
 • Atbildības pastiprināšana kā veiksmīgas deleģēšanas nosacījums

Treniņš – Individuālas pārrunas – darbu deleģēšana

Procesu pilnveide un efektivitātes uzlabošana ražošanas uzņēmumos

Spēle par procesiem, efektivitāti un darba rezultātiem

 • Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana. Kā būt konkurētspējīgam? KAIZEN, LEAN, TOC
 • LEAN kultūra un filozofija
 • LEAN sistēmas pamatprincipi
 • LEAN metodes un rīki

5S (Sašķirot, sakārtot, satīrīt, standartizēt, saglabāt). Vizuālā vadība un kontrole. Kanban

Spēle – par 5S ieviešanas nozīmi. Piemēri (foto no KD klientiem par 5S un vizuālo vadību)

8 zudumu veidi

 • Rīki zudumu identificēšanai un cēloņa noteikšanai. Nelietderīgo darbību uzskaites forma

Ēnošana. Pārrunas ar darbiniekiem. Prioritāšu noteikšana uzlabojumu veikšanai

Videoanalīze – noteikt vērtību radošās, vērtību NEradošās darbības un zudumus

Mājas darbs

Izanalizēt savu laika plānošanu. Pārdomāt, kādus darbus ir iespējams deleģēt, kādiem darbiem pievērst vairāk uzmanības

5S metodes ieviešana – veikt 5S un vizuālo vadību savā uzņēmumā /struktūrvienībā, paveiktā vizualizācija (vizuāli dokumentēt katru soli ar fotogrāfijām un video). Prezentēt pārmaiņu gaitu, kā arī situāciju pirms/pēc.

Būtiskākie zudumi savā uzņēmumā /struktūrvienībā (Nelietderīgo darbību uzskaites forma, foto un/vai video)

Prezentācijas gatavošana

3. modulis (1 diena)

Treniņš – Mājas darbu analizēšana izmantojot PowerPoint (5S un Zudumi). Prezentēšanas prasmju treniņš

Procesa plūsmas analīze, optimizēšana un pilnveidošana

 • Procesu kartes zīmēšana, analīze un procesu pilnveides iespējas. Spageti diagrammas
 • Išikavas („zivs asakas”) diagrammas (cilvēki, metodes, mašīnas/iekārtas, materiāli, mērījumi, darba vieta; problēmu risināšanas standarta lapas) pielietošana cēloņu/seku noteikšanai. Faktu apkopošana un analīze. Patieso cēloņu noteikšana. 5 kāpēc metode
 • Just in time – izejmateriālu piegāde laikā
 • Informācijas aprites sistēma uzņēmumā – sistēma, vājās vietas, sistēmas pilnveides iespējas

Grupu darbs – Procesu vizualizācija un uzlabojumu veikšana

Individuāls darbs – Informācijas aprites sistēmas vizualizācija un uzlabojumu iespējas

Snieguma vadības sistēma. Sapulču vadība (Sapulces. 5 minūtes. Pārmaiņu izskaidrošanas metodes)

 • KPI/rādītāji, darba snieguma analīze
 • Baltās tāfeles
 • 5 minūšu sapulces (ik rītu vai nedēļas sapulces). Efektīva snieguma vadības sapulces
 • Problēmu risināšanas tehnikas (problēmu/iespēju lapas)
 • Vadītāja funkcijas sapulcē. Darbinieku iesaiste sapulcē
 • Pārmaiņu (pozitīvu vai negatīvu) izskaidrošanas metodika. Lēmuma pieņemšanas process
 • Uzmanības piesaistes un noturēšanas metodes

Individuālais vai grupu darbs – noteikt būtiskākos KPI, un izveidot balto tāfeli savai struktūrvienībai

Treniņš, lomu spēles – 5minūšu vadīšana. Darba snieguma vadība. Sapulču vadīšana atkarībā no sapulces mērķa. Pārmaiņu izskaidrošana padotajam. Sarežģītu situāciju risināšana sapulcēs

Mājas darbs

Izvēlēties vienu procesu. Procesu kartes izveide un iespējamie uzlabojumi (vēlams izmantot gan tekstu, gan foto, video)

Izveidot ideju savai Baltajai tāfelei. Kādus KPI tur vajadzētu atspoguļot?

Prezentācijas gatavošana

4. modulis (1 diena)

Treniņš – Mājas darbu analizēšana izmantojot PowerPoint (Viena procesa uzlabojumi. Ideja par balto tāfeli). Prezentēšanas prasmju treniņš

Jaunumu un pārmaiņu ieviešana (pārmaiņu vadība)

 • Pārmaiņas uzņēmumā

Saistībā ar efektivitāti tehnoloģijām

Saistībā ar darbinieku prasmju un iemaņu maiņu

Saistībā ar procesu izmaiņām, inovācijām

 • Darbinieku sajūtas un vadītāja loma pārmaiņu laikā
 • Pārmaiņu plānošana, darbinieku iesaiste
 • Pārmaiņu komunicēšana. Jautājumi un iebildumi pārmaiņu laikā
 • Darbinieku emociju vadība pārmaiņu laikā
 • Riska prognozēšana un vadība pārmaiņu laikā

Grupu darbs – sagatavoties pārmaiņu ieviešanai (radīt vajadzību pēc izmaiņām, izveidot rezultāta vīziju, atšķirības darbībās, kontroles mehānismu, apkopot veiksmes stāstus, risku identificēšana)

Darbinieku motivēšana

 • “Motivācija” un “motivēšana”. Tiešā vadītāja loma darbinieku motivēšanā
 • Tradicionālās (Maslovs, Hercbergs) un mūsdienu motivācijas teorijas, to pielietošana mūsdienās
 • Jauniešu motivācija (Z paaudze, kuri dzimuši pēc 1994. gada)
 • 4 faktori, kas nosaka darbinieka sniegumu un panākumus
 • Idejas sistēmas radīšanai, lai veiksmīgi pielietotu nemateriālos motivātorus

Grupu darbs – nemateriālo motivātoru izmantošana praksē. Ieviest vienu nemateriālo motivātoru savā struktūrvienībā

Mājas darbs

Izdomāt vienu nemateriālu motivēšanas ideju, ko iespējams realizēt savā uzņēmumā/ struktūrvienībā/komandā

Mācību laikā paveikto darbu un uzstādīto mērķu prezentācijas pilnveidošana

 

Prezentāciju diena

Mājas darbu prezentācijas: semināra dalībnieki viens otram prezentē mācību laikā ieviestos uzlabojumus un mērķus, ko plāno sasniegt viena gada laikā (t.sk. izmērāms un terminēts rīcības plāns nosprausto mērķu sasniegšanai)

Iespējamās tēmas:

 • Uzņēmuma prezentācija – darbības veids, vērtības un mērķi
 • Pilnveidot 1 – 2 Līdera īpašības. Ko esmu mainījis sevī, savā darbā, lai es kļūtu par Līderi savā komandā? Piedomāt pie vadības stilu izvēles individuālo pārrunu vai sapulču vadības laikā
 • Atrisināt kādu problēmjautājumu savā uzņēmumā /struktūrvienībā
 • Komandas analīze – stiprās un vājās komandas puses, iespējas uzlabojumiem komandas darbā/ mērķu nospraušana un plāna izveide uzlabojumiem
 • Izanalizēt savu laika plānošanu. Pārdomāt, kādus darbus ir iespējams deleģēt, kādiem darbiem pievērst vairāk uzmanības. Kā sadalīt darbus starp savā komandā.
 • 5S metodes ieviešana – veikt 5S un vizuālo vadību savā uzņēmumā /struktūrvienībā, paveiktā vizualizācija (vizuāli dokumentēt katru soli ar fotogrāfijām un video). Prezentēt pārmaiņu gaitu, kā arī situāciju pirms/pēc.
 • Būtiskākie zudumi savā uzņēmumā /struktūrvienībā (nelietderīgo darbību uzskaites forma, foto un/vai video)
 • Izvēlēties vienu procesu. Procesu kartes izveide un iespējamie uzlabojumi (vēlams izmantot gan tekstu, gan foto, video)
 • Izveidot ideju savai Baltajai tāfelei. Kādus KPI tur vajadzētu atspoguļot?
 • Izdomāt vienu nemateriālu motivēšanas ideju, ko iespējams realizēt savā uzņēmumā/ struktūrvienībā/komandā

Treneris – Kaspars Savickis (MBA)

 

Treneris – Kaspars Savickis (MBA)

19 gadu pieredze semināru vadībā. 2004. gadā nodibināta SIA Komunikāciju darbnīca, kur organizē un vada seminārus/treniņus apkalpošanā, pārdošanā un vadībā. 4 gadi – semināru vadītājs (arī pārdošanas vadītājs) SIA Lauvas Marketings. Pirmā darba pieredze iegūta SIA Latvijas Tālrunis, kur četrus gadus strādājis kā reklāmas konsultants un divus kā pārdošanas grupas vadītājs. Šajā laikā arī iegūta pirmā pieredze semināru vadībā. Semināri pārdošanā un klientu apkalpošanā vadīti arī sadarbībā ar Lattelekom mācību centru un Lietišķās informācijas dienestu.

Iegūts profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā Norvēģijas – Latvijas profesionālā biznesa vadības maģistra (MBA) studiju programmā “Inovācijas un uzņēmējdarbība” (Starptautisks Norvēģijas – Latvijas kopprojekts, sadarbojoties RTU un Buskerudas koledžai). Pirmā izglītība iegūta Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā – augstākā izglītība pedagoģijā, matemātikas bakalaurs.

No 2008. gada apmācību un konsultāciju jomās sadarbība ar Somijas apmācību uzņēmumu AAC Global. 2013./2014.gadā dalība starptautiskā projektā – Jauno vadītāju līderības prasmju pilnveidošana (pārstāvot Rīgas Tehnisko universitāti). Savas prasmes un izglītību papildinājis daudzos apkalpošanas, pārdošanas, psiholoģijas, vadības un mārketinga semināros.

 

Mācību norises vieta

Mācības notiks AS “Gaso” Mācību centrā, Stirnu iela 34,Rīgā. Telpas ir aprīkotas ar visu nepieciešamo aprīkojumu kvalitatīvai mācību norisei.

Nodrošinām kafijas pauzes mācību laikā – garda tēja, kafija, ūdens un našķi.

Pieejama bezmaksas autostāvvieta mācību dalībniekiem.

 

Mācību laiks – no plkst. 9:00 līdz 17:00

 

Mūsu priekšrocības

 • Mūsu specializācija – vadība, procesu vadība, apmācību vadība, pārdošana, klientu apkalpošana;
 • Klientu apmierinātība – ar daudziem uzņēmumiem sadarbojamies vairāku gadu garumā (ir klienti, kas sadarbojas ar mums jau 15 gadus);
 • Mācamies jaunākās tendences mācību metodikā – mēs zinām, kā iemācīt!
 • Mācamies jaunākās tendences vadībā, procesu vadībā, pārdošanā, apkalpošanā un apmācību vadībā gan Latvijā, gan pasaulē;
 • Pasniedzēji ir praktiķi – pēc mācībām dalībnieki atzīst, ka viņu ieguvums ir pamatoti un reāli pasniedzēja ieteikumi, kā rīkoties konkrētās situācijās;
 • Individuāla pieeja katram klientam – mēs iedziļināmies klienta vajadzībās!
 • Komunikāciju darbnīca ir Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas un Biznesa efektivitātes asociācijas biedrs
 • Apmācību un konsultāciju jomās sadarbojamies ar Somijas apmācību uzņēmumu AAC Global.

 

Izmaksas

Dalībniekam dienā – EUR 250.00 (bez PVN). Kopā 4 dienas – EUR 1000.00 (bez PVN).

Mācībām ir iespējams piesaistīt ES līdzfinansējumu:

 • 70% – mazie uzņēmumi
 • 60% – vidējie uzņēmumi
 • 50% – lielie uzņēmumi (ja pēdējā pārskata gada peļņa, pēc nodokļu nomaksas (Latvijai), ir lielāka par 5 miljoniem EUR – 30%)

MASOC ieturētais par mācību dokumentācijas gatavošanu:

 • 1%

 

Izmaksās iekļauts: sagatavošanās darbu posms, mācības un mācību materiāli, darbs ar dalībnieku mājas darbiem / prezentācijām, atgriezeniskā saite, prezentāciju diena, mācību telpas un kafijas pauzes

 

Klienti, ar kuriem esam strādājuši – ražošana (t.sk. metālapstrāde)

 

Aimax SIA
Aloja-Starkelsen SIA
Baltic Zinc Technics SIA
Darba Apģērbu Serviss SIA
Daupro SIA
Dinex Latvija SIA
Fittero SIA
Gaļas nams Ādaži SIA
Indutek LV SIA
KnK Mefab SIA
Latvijas Pārtikas Ražotājs SIA
Latvijas Valsts meži A/S
Lebens SIA
NP Foods SIA
OK būvmateriāli SIA
Pica Lulū (Later LTD SIA)
Preco AS
Ripo Fabrika SIA
Sakret SIA
Sanistal SIA
Signum SIA
Toode SIA
Troja SIA
Vilomix SIA (Baltic Feed)
ZK9 SIA


 

 

Klienti, ar kuriem esam strādājuši (izcelti klienti, kuri apguvuši vadības prasmes)

 

ABLV Bank InfoEra SIA Preco AS
Apdrošināšanas un finanšu brokeri SIA (AFB) Insureline SIA Radio SWH AS
Balta AAS Jēkaba ceļojumi SIA Ramirent SIA
Baltic Zinc Technics SIA KnK Mefab SIA Rautakesko AS (K-Rauta)
Baltikums AAS Kotryna SIA Reklāmdruka A/S
BENU Aptieka Latvija SIA Latio SIA Rietumu Banka A/S
Berlin-Chemie/Menarini Baltic Lattelekom SIA Ripo Fabrika SIA
Capital AS Lattelekom Technology SIA Rīgas Būvserviss SIA
CBL Life AAS Latvenergo AS Rīgas Dome
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra Latvijas Gāze AS Rīgas Satiksme
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centrs (LLKC) Rīgas Zīmogu fabrika AS
Conexus Baltic Grid  AS Latvijas Mobilais Telefons SIA Rolands Moisejs SIA
Creditreform Latvija SIA Latvijas Pasts VAS RTU
Daiļrade Ekspo SIA Latvijas Pārtikas Ražotājs SIA Sadales tīkls AS
Darba Apģērbu Serviss SIA Latvijas Tālrunis SIA Saint-Gobain celtniecības produkti SIA
Datorzinību centrs SIA Latvijas valsts meži A/S Sakret SIA
Daupro SIA Lauku atbalsta dienests (LAD) Samsung Electronics Baltics
DB Schenker Lebens SIA Sanistal SIA
Deloitte Latvia SIA Lindeks AS Scania Latvia SIA
Diena AS LVM Sēklas un stādi A/S SEB Dzīvība AS
Dienas Bizness AS Materm SIA Seesam Latvia AAS
Dinex Latvija SIA Mārksmens SIA (veikali TOP) Signum SIA
Douglas Latvia SIA Metropole SIA Skandi Auto SIA
Drogas AS Metrum SIA Stokker SIA
DSV Transport SIA Metsa Forest Latvia SIA Storent SIA
Elfa distrelect SIA Mobilukss SIA Stradiņu slimnīca
EPS A/S Mosers SIA Tamro SIA
ERGO AAS Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Tieto Latvia
Euro RSCG SIA NMS Elpa SIA TN Kurši SIA
Euroaptieka SIA Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle Toode SIA
Evolio SIA Norvik banka AS Valsts meža dienests
Festo SIA NP Foods SIA Verners SIA
Fittero SIA Ober Haus Real Estate Latvia SIA Vilomix SIA (Baltic Feed)
Gaiļezera slimnīca OK būvmateriāli SIA Vita mārkets SIA (ELVI)
Gaļas nams Ādaži SIA Olainfarm AS Wess Motors SIA
Gaso AS Open Credit SIA West Kredit AS
Grenardi SIA Optikas pakalpojumi SIA YIT SIA
Gros auto SIA Optimera Latvia SIA (veikali Būvniecības ABC) ZetCom SIA (Amigo)
HRX SIA Pārtikas veterinārais dienests Zilūži ZS
Iekšējās drošības birojs Pica Lulū ZK9 SIA
Indutek LV SIA Piplife SIA VID